Algemene Voorwaarden


1. Deze Algemene Voorwaarden maken samen met de Bijlage(n) de volledige overeenkomst uit tussen de partijen vermeld op de Bijlage(n) (hierna respectievelijk “Bitshift BVBA” en “Afnemer”; gezamenlijk ook “Partijen”). In deze Bijlagen wordt op exhaustieve wijze bepaald wat het voorwerp en de draagwijdte van de overeenkomst uitmaakt, alsook de specifieke kenmerken waaraan de door Bitshift BVBA verstrekte diensten of geleverde werk(en) dienen te voldoen. De Afnemer verklaart en erkent uitdrukkelijk dan zijn of haar algemene aan- of verkoopsvoorwaarden niet van toepassing zijn.

2. Een overeenkomst tussen Partijen wordt geacht te zijn aangegaan bij ondertekening van één of meerdere Bijlagen. Zij neemt een einde bij de definitieve oplevering door Bitshift BVBA van het (de) in de Bijlage(n) omschreven werk(en), tenzij er tussen Partijen een onderhoudsovereenkomst is aangegaan aangaande het geleverde. Het door Bitshift BVBA geleverde wordt geacht definitief aanvaard te zijn door de Afnemer bij ingebruikname door deze laatste, of na het verstrijken van 10 (tien) werkdagen na de oplevering van de in de respectieve Bijlage(n) overeengekomen werken. Indien Partijen meerdere overeenkomsten zijn aangegaan, heeft de beëindiging van één overeenkomst niet de beëindiging van de andere overeenkomst(en) tot gevolg, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

3. Bitshift BVBA levert haar diensten volgens de regels van de kunst, rekening houdend met de stand van de techniek op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst. Tenzij anders bepaald in een Bijlage (onderhoudsovereenkomst), heeft Bitshift BVBA niet de verplichting om het geleverde aan te passen aan eventuele technische en technologische evoluties.

4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, opgenomen in een Bijlage:
• betreft de overeenkomst aangegaan tussen Partijen een overeenkomst tot het verlenen van diensten / aanneming van werken;
• worden informatie, gegevens, of andere elementen die tussen Partijen werden uitgewisseld voor het sluiten van de overeenkomst, doch niet werden opgenomen in een Bijlage, niet verder in acht genomen en behoren niet tot het voorwerp van de overeenkomst;
• betreffen de verplichtingen van Bitshift BVBA middelenverbintenissen.

5. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst maken de vertegenwoordigers van de Partijen praktische werkafspraken, welke door Bitshift BVBA zullen worden gedocumenteerd in een verslag. De Afnemer is er zich van bewust dat praktische werkafspraken een impact kunnen hebben op de in de respectieve Bijlage(n) opgenomen planning, en zal de nodige inspanningen leveren om tijdig de nodige informatie aan Bitshift BVBA aan te leveren en desgevallend haar personeelsleden aan te sporen tot de nodige samenwerking met Bitshift BVBA zodat deze laatste in staat is om de leveringstermijnen te respecteren.

6. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de Afnemer om het door Bitshift BVBA geleverde onmiddellijk na oplevering te testen. Eventuele opmerkingen of klachten aangaande het geleverde dienen prompt aan Bitshift BVBA schriftelijk te worden gemeld. Tenzij Partijen een onderhoudsovereenkomst hebben afgesloten met betrekking tot de werken, worden opmerkingen of klachten die Bitshift BVBA ontvangt na het verstrijken van (één) maand na de definitieve oplevering niet meer in acht genomen. Er bestaat na het verstrijken van deze termijn in hoofde van Bitshift BVBA geen enkele verplichting om over te gaan tot herstelling van fouten of implementatie van deze opmerkingen.

7. Bitshift BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, met inbegrip van rechtstreekse en onrechtstreekse schade, winst- en omzetderving, behoudens in geval een zware of opzettelijke fout vanwege Bitshift BVBA bewezen wordt. In elk geval is de aansprakelijkheid van Bitshift BVBA beperkt tot het herstellen of vergoeden (naar keuze van Bitshift BVBA) van de rechtstreeks door de De Afnemer geleden schade die redelijkerwijze voorzienbaar was op het ogenblik waarop het schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan, en dit voor maximaal het totale bedrag van de vergoedingen die de Afnemer [tijdens het vorige kalenderjaar] aan Bitshift BVBA heeft betaald voor de prestaties die het voorwerp uitmaken van de klacht van de Afnemer.
In geen enkel geval zal Bitshift BVBA de Afnemer vrijwaren of instaan voor de vergoeding van enige schade en/of kosten die door de Afnemer worden opgelopen indien deze:
• geheel of gedeeltelijk werden veroorzaakt door een fout van de Afnemer. Zo zal meer bepaald de Afnemer niet gerechtigd zijn op een vergoeding voor schade die het gevolg is van een beschadiging of slechte werking van de door Bitshift BVBA geplaatste hard- en software die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werd door een behandeling door de Afnemer van die hard- en software, die abnormaal is of niet beantwoordt aan de redelijke gebruiksnormen of aan de instructies van Bitshift BVBA.
• veroorzaakt werd door overmacht, toeval, een onoverwinnelijke onwetendheid of door de beperkingen die volgen uit de stand van de wetenschap en techniek op het ogenblik van de dienstverlening. Voor de toepassing van dit artikel worden fouten van derden beschouwd als overmacht.

8. Bij definitieve aanvaarding van het geleverde en betaling van de aan Bitshift BVBA verschuldigde vergoedingen verkrijgt de Afnemer:
• een niet-exclusief gebruiksrecht, onbeperkt in de tijd, aangaande de basiscomponenten van de geleverde werken; en
• een exclusief gebruiksrecht aangaande de specifieke componenten die door Bitshift BVBA werden vervaardigd in opdracht van de Afnemer, zoals beschreven in de Bijlage.

9, Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaatsvindt in uitvoering van enige tussen Partijen aangegane overeenkomst, behoudens andersluidende bepaling, opgenomen in de Bijlage die betrekking heeft op de door Bitshift BVBA te creëren werken. Bitshift BVBA behoudt te allen tijde het recht om afgeleide werken van de specifieke componenten te creëren voor andere klanten, zonder dat daarvoor enige toestemming van de Afnemer nodig is.

10. De aan Bitshift BVBA verschuldigde vergoedingen voor de door haar geleverde prestaties in het kader van iedere overeenkomst worden vastgelegd in de daarvoor bestemde Bijlage. Al deze vergoedingen zijn exclusief BTW, maar inclusief alle andere kosten, belastingen, taksen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

11. De facturen van Bitshift BVBA zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum. In geval van vertraging in de betaling zal het verschuldigde bedrag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met interest gelijk aan 1% per begonnen maand. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag.
Indien de vertraging 60 dagen overschrijdt is Bitshift BVBA gerechtigd, na ingebrekestelling, naar eigen keuze, hetzij de uitvoering van alle van kracht zijnde overeenkomsten op te schorten tot betaling van de betrokken bedragen hetzij de overeenkomst als verbroken te beschouwen ten laste van de Afnemer. In het laatste geval is de Afnemer van rechtswege verplicht tot vergoeding van alle schade die Bitshift BVBA ten gevolge van deze verbreking heeft opgelopen te vergoeden, met een minimum van 50% van de bedragen vermeld in de Bijlage(n) die op het ogenblik van de verbreking van kracht waren.

12. Partijen verbinden zich wederzijds tot een volledige en onbeperkte geheimhouding van alle informatie en inlichtingen met confidentieel karakter die zij van de andere Partij bekomen of verkregen hebben uit hoofde, ter gelegenheid of in uitvoering van deze overeenkomst en van de eraan voorafgaande onderhandelingen.

13. Iedere door Partijen ondertekende Bijlage vernietigt en vervangt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge voorstellen en overeenkomsten aangaande het in de Bijlage opgenomen voorwerp en de uitvoeringswijze van de overeenkomst.
Wijzigingen van en aanvullingen op een Bijlage zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgesteld en door beide Partijen ondertekend; in dergelijk geval maken zij deel uit en vormen één integraal geheel met deze Algemene Voorwaarden. Van deze vereiste kan enkel schriftelijk afstand gedaan worden.

14. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of een Bijlage geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan. Deze laatste bepalingen blijven dus onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich ertoe de nietige of niet-uitvoerbare bepalingen te vervangen door andere bepalingen of uitvoeringsmaatregelen waarbij zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen wordt verwezenlijkt.

15. Het Belgisch recht is van toepassing op iedere overeenkomst aangegaan tussen Partijen. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Partijen; Partijen dienen evenwel de nodige inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bereiken alvorens het geschil voor te leggen aan de rechtbank."